Postanowienia wstępne

 1. Strona internetowa Matakoty, dostępna pod adresem internetowym www.matakota.pl, prowadzona jest przez firmę AltDragon Kamil Bartczak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7611561783, REGON 380691254.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Kursantów i określa zasady i tryb zawierania z Kursantem porozumienia w spawie świadczenia usługi szkoleniowej – korepetycji maturalnych.

Definicje

 1. Kursant– osoba fizyczna zawierająca z firmą AltDragon porozumienie w sprawie świadczenia usługi szkoleniowej – korepetycji maturalnych.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Strony.
 3. Zamówienie – oświadczenie woli Kursanta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zapisania się na dany kurs.
 4. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Kursów do Koszyka oraz zobowiązanie się do opłacenia ich.
 5. Koszyk – element oprogramowania strony, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Kursy do zapisania się, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości kursów.

Kontakt z Matakotą

 1. Adres e-mail: kontakt@matakota.pl
 2. Numer telefonu: +48 504 678 600
 3. Numer rachunku bankowego: 64 1140 2004 0000 3802 7785 2700

Wymagania techniczne

Do korzystania ze strony, w tym przeglądania kursów oraz składania zamówień, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

Informacje ogólne

 1. Matakota w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną Kursanta.
 2. Ceny podane na stronie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) za zapisanie się na szkolenie.

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Kurs będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia,
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w terminie 2 dni, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 6. Po złożeniu Zamówienia Matakota niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Matakotę Kursantowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kursanta, która zawiera co najmniej oświadczenia Matakoty o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. 

Prawo odstąpienia od zamówienia

 1. Kursant może odstąpić od zamówienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie: 14 dni od złożenia zamówienia lub do 7 dni przed rozpoczęciem kursu, w zależności co nastąpi jako pierwsze.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia maila z potwierdzeniem wykonania zamówienia Kursantowi.
 3. Kursant może odstąpić od Zamówienia, składając Matakocie oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia. Do zachowania terminu odstąpienia od Zamówienia wystarczy wysłanie przez Kursanta oświadczenia przed upływem tego terminu, a pieniądze zostaną zwrócone Kursantowi na konto, z którego wykonał przelew.
 4. Oświadczenie może być wysłane na adres e-mail Matakoty lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej – dane kontaktowe zostały określone w § 3.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kursanta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Kursant uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
 3. Kursant uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
 4. Kursant może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Kursantów zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest AltDragon Kamil Bartczak.
 2. Dane osobowe Kursantów zbierane przez administratora za pośrednictwem strony internetowej zbierane są w celu realizacji Zamówienia, a jeżeli Kursant wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Kursant ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do złożenia Zamówienia skutkuje brakiem możliwości złożenia tegoż Zamówienia.

Postanowienia końcowe

 1. Zamówienia składane poprzez stronę internetową są w języku polskim.
 2. Matakota zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Matakota poinformuje Kursanta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Kursant ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.